شرکت شهر سلامتی بهرام با سه هدف بزرگ و معنوی به حیات خود ادامه می دهد.

1- مهار 14 نوع بیماری در کشور

2- تولید 250 محصول مشتق از سویا برای اولین بار در ایران

3- خوشمزه ترین شیر سویای جهان

 

 

 

 

 

 

 

سلامتی هم طعم دارد

 

 

 

 

 

حامیان شرکت شهر سلامتی بهرام (بکر)